Automatický překlad


Hlavní stránka arrow Mapy arrow Zpřístupněné části VVP
Zpřístupněné části VVP | Tisk |  E-mail
Napsal Administrator   
Neděle, 23 březen 2008

Tento článek ponecháváme pouze pro dokreslení historie postupného zpřístupňování nakonec zrušeného VVP Brdy ke konci roku 2015. Upozorňujeme však, že zrušení VVP zdaleka neznamená, že by bylo možno se oficiálně pohybovat po celých středních Brdech (zapovězeny jsou cílové plochy, některé prostory ponechané AČR, dosud pyrotechnicky nesanované území a severovýchodní část středních Brd v podobě posádkového cvičiště).

 

Aktualizace

Seznam zpřístupněných oblastí od roku 2006 znatelně narostl, aktuální stav (červen 2011) je zachycen na mapě dostupné na oficiálních stránkách vojenského újezdu.

Jedná se o soubor ve formátu PDF a na pomalejších připojeních se může stahovat i několik minut, ale vzhledem ke členité struktuře zpřístupněných oblastí poskytne tento obrázek více informací než slovní popisy. Pro srovnání ponecháváme níže i původní text s tehdejší podobou zpřístupnění.

 

Původní rozsah zpřístupnění (2006)

(níže uvedené informace jsou převzaty z čtrnáctideníku A-report vydávaného MO ČR, číslo publikované 4.9.2006, článek Jana Zemana "Brdy", str. 19 - 22)

 

Mapka oblastí určených pro zpřístupnění - autor: Jan Brádka

 

TURISTICKÉ TRASY:

(od března 2007 ? vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek)

Podluhy ? hájovna Krejčovka ? Valdek ? Něřežín

Nová Ves ? Těně ? Strašice

Orlov ? vrch Třemošná ? rozc. pod vodní nádrží Pilská ? Láz

 

CYKLOTRASY

(od března 2007 ? vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek)

Strašice ? křiž. sv. Dobrotivá ? Okrouhlík ? Zaječov

Láz ? Nepomuk, cesta vedoucí pod kopci Malý Tok, Horní Vrch a Čihadlo

 

ZPŘÍSTUPNĚNÉ KOMUNIKACE:

(vjezd bez omezení)

Láz ? Nepomuk

Vísky ? Číčov

Skořice ? Pančava

Mirošov ? Skořice

Křešín ? Felbabka

 

 

REŽIMOVÉ KOMUNIKACE:

Obecnice ? Neřežín

Obecnice ? Zaječov

 

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTORY:

(od března 2007 ? vstup povolen jen v sobotu, neděli a ve státní svátek)

1. část újezdu ohraničena komunikací Ohrazenice ? Valdek - Neřežín

2. oblast vymezená silnicí z Kvaně přes Okrouhlík, křiž. sv. Dobrotivá vedoucí do Strašic

3. území kolem vrchu Záborčí vytyčené zpevněnou cestou z obce Dobřív ? Stříbrný kámen ? Kůrov ? Skořice

4. oblast ohraničena komunikací Nepomuk ? Láz, vedoucí pod kopci Malý Tok, Horní Vrch a Čihadlo

5. území vymezené silnicí Obecnice ? Bohutín (bez omezení)

6. zóna u Štítova vymezena silnicí Skořice ? Pančava

7. území ohraničené silnicí Vísky ? Číčov

 

 

Bezpečnostní a režimové pokyny

 

? Vstup na zpřístupněná území vojenského újezdu je povolen jen v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek za účelem turistiky, sběru lesních plodin, návštěv osob trvale bydlících ve vojenském újezdu nebo pracovně či služebně zde zařazených.

? Vjezd a vstup na zpřístupňované území vojenského újezdu je povolen pouze po uvedených komunikacích. Je zakázáno bez povolení újezdního úřadu scházet ze silnic a turistických stezek, vstupovat mimo osady a samoty.

? Řidiči musejí věnovat zvýšenou pozornost silničnímu provozu, neboť šířka zpřístupněných komunikací v některých částech neumožňuje bezpečné míjení s vojenskou technikou a vozidly zajišťujícími hospodářskou činnost. Část komunikací je v přechodném a zimním období udržována ve sjízdném stavu pouze účelově, podle potřeb vojenské správy, a je tak třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu vozovky.

? I ve zpřístupňovaných částech vojenského újezdu jsou dislokovány střežené vojenské objekty a bude v nich i nadále prováděn výcvik. Občané jsou povinni se řídit pokyny příslušných vojenských orgánů a Policie České republiky.

? Vzhledem k tomu, že velká část povrchových vod ve vojenském újezdu je zdrojem pitné vody pro okolní obce, je nezbytné zachovávat pravidla o pobytu osob na území ochranných hygienických pásem vodních zdrojů.

? Na celém území vojenského újezdu platí trvalý zákaz vjezdu vozidel na lesní cesty a do lesních porostů, volného rozdělávání ohně a kouření v lese, pobytu ve vojenském prostoru po setmění a táboření.

? Do uzavřených částí vojenského újezdu je vstup možný pouze s povolením, o jehož vydání rozhoduje přednosta příslušného újezdního úřadu vojenského újezdu na základě písemné žádosti. Veřejnosti nepřístupné části újezdu jsou označeny výstražnými tabulemi, zakazujícími vjezd a vstup na toto území. V zájmu osobní bezpečnosti je bezpodmínečně nutné tyto zákazy respektovat. Porušením tohoto zákazu se občan dopouští přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a může být uložena pokuta až do výše 4000,- Kč.

? Pokud občan ve vojenském újezdu nalezne neznámý předmět nebo součást vojenské výzbroje či techniky, nesmí se jej dotýkat a vše bezodkladně nahlásit orgánům Vojenské policie ? 973 225 158, stálému operačnímu dozorčímu ? 973 225 156 nebo Policii České republiky ? 158

 

 
© 2024 Brdy - stránky milovníků brdských hvozdů