O majestátních stromech II
Napsal Roman Poustka   
Neděle, 09 květen 2021
 
   Trocha volného času, chuť spolykat stovky zajímavých kilometrů, touha navštívit staré známé a objevit dosud neobjevené stromové velikány a poznat nové souvislosti mne vedla k tomu, že jsem se do toho zase po letech během února až dubna 2021, lidově řečeno, obul. Navštívil jsem v době, kdy ještě nebylo olistění, více než 300 velkých exemplářů (všechny zde uváděné údaje, pokud není uvedeno díky pozdějším aktualizacím jinak, se vztahují k roku 2021). Starší článek týkající se majestátních stromů na Brdech z roku 2008 tímto tedy zastaral.
   Chcete-li se tedy se mnou podrobně vydat za temnými stíny širokých jehličnanů a za rozložitými košatými korunami listnáčů, máte možnost. Jenom malé upozornění: zájmové území u mne v tomhle případě představovalo širší okolí Brd včetně blízkých obcí, od Hvožďan po Hostomice a od Dobříva po Bohutín. Protože se nepovažuji za znalce Hřebenů, vymluvím se na to, že Brdy pro mne končí, co se velkých stromů týče, na Velké Babě, protože tam sídlí Fabián. Ale - východním směrem, tedy ku Praze, se stejně občas vydávám, takže budou přibývat jedinci i z Hřebenů.
 
 
 


Dávné stromy Brd

Původní lesní porosty byly pochopitelně před několika sty lety už poměrně dost narušené řemesly a intenzivní těžbou. Pralesovitým porostům se dařilo odolávat v odlehlejších končinách, u hranic tehdejších panství, na strmých svazích, v kamenitých a skalnatých terénech, v některých stísněnějších údolích a v močálech.

Žádný obrázek

Záznamů o posledních fragmentech brdských pralesů není mnoho. Údajně byl na Malém Toku ještě v roce 1930 asi 29 hektarů velký jedlový prales s příměsí dubů. Jan Čáka uvádí ve svém Brdském toulání vzpomínku Karla Daniela Gangloffa v pamětní knize štěrbinského revíru, který v zápisu z roku 1870 píše o začátcích své služby v roce 1831, že mezi Třemšínem, Křemelí a Kobylí hlavou byl prales se stromy v průměru přes jeden sáh (1,895 m) a výšce 25-30 sáhů (47-56 m). Vzpomínkou na tento prales byly ještě dlouho tři tzv. Bublavé jedle a následně jejich torza vlevo u Knížecí cesty od Hutí na Třemšín. Pahýly měly v prsní výšce obvod blížící se 3,5 m. Do dnešních dnů se dochoval již značně tlející ležící kmen jedné z nich. Jan Čáka vzpomíná i na tzv. Kolovratovu jedli u Třemšína v pramenech Závišínského potoka v lesích někdejšího březnického panství, která roku 1916 padla úderem blesku. Tatam je i jedle sousední s obvodem 340 cm. Ale nebyly to zdaleka jen jedle, které ukazovaly na mohutnost exemplářů dřívějších pralesů. V turistickém průvodci z roku 1925 se píše třeba o památném buku U Panny Lídy v povodí Červeného potoka. Bývalý hajný na Hutích, Jaroslav Hes, uvádí, že ještě na začátku 90. let 20. století stával mohutný pralesovitý smrk u Knížecí cesty vpravo před Bublavými jedlemi, než ho revírník nechal pokácet. Jan Čáka uvádí nedávno zmizelé pahýly dvou javorů (pravděpodobně klenů) na Hengstu jako tzv. Caseriovy javory. V dutině jednoho z nich se ukrýval pytlák. Žádnému brdomilovi jistě neunikl tzv. Bártův dub na pomezí zbirovského, hořovického a dobříšského panství, o němž píše Jan Čáka ve své knize Střední Brdy krajina neznámá. U tohoto tehdy soliterního dubu na lesní louce se v roce 1648 sešel brdský lid, aby se ukryl před nájezdy Švédů. Obdobně se zmiňuje o již neexistujícím hraničním tzv. Beranově dubu na Beranu nad Zaječovem.

Tito stromoví pamětníci žijí již jen ve vzpomínkách a ve starých kronikách s tušeným přáním, aby přišla doba, kdy zase takoví obři povstanou z útrob brdského lesa.

Mimochodem jeden obr, a sice topol černý z podbrdských Lochovic, který padl při vichřici v roce 1905, je dokonce unikátním rekordmanem. Jeho obvod 1571 cm je mezi topoly největší zaznamenaný v rámci ČR, pravděpodobně i v rámci Evropy. V současné době na světě není znám živý exemplář topolu takového obvodu.

 

 

Velké stromy v ČR

Pátráte-li po současných velkých stromech v České republice, najdete nejrůznější seznamy a soupisy, mezi nimiž vyniká seznam památných stromů (AOPK). Bohužel jsou do tohoto seznamu (stejně jako do většiny dalších) zařazovány stromy bez nějaké jasné kategorizace, bez zřetelně popsaných limitních parametrů vzrůstu. Zejména mám na mysli rozlišení mezi jednokmenem a vícekmenem, případně jasnou specifikaci, zda je změřený obvod stromu ovlivněn dalším rozvětvením ve větší výšce. Většina tohoto seznamu je navíc složena z exemplářů dávno nežijících.

Pro představu jsem se pokusil vybrat ze zmíněného seznamu žijící velikány do následující tabulky.

Žádný obrázek

 

 

Stáří stromů

U žijících stromů lze stáří určit několika nepřímými metodami nebo složitější a technicky náročnější přímou metodou dendrologického průzkumu. Sám jsem učinil v roce 1994 několik jednoduchých poznání na pařezech douglasek tisolistých na hřebeni Břízkovce, na nichž jsem napočítal 110 let stáří. Dá se tedy odhadnout, že nejstarší a objemově největší douglasky tisolisté na Brdech pochází z let kolem roku 1884. To docela dobře odpovídá i letům, kdy vznikl lovecký zámeček Tři Trubky s okolní parkovou úpravou, v níž se tyto dovezené stromy umělou výsadbou prosadily.

Žádný obrázek

Další takové zjištění jsem měl z téhož roku ze západního břehu Hořejšího Padrťského rybníka, kde jsem na největších smrkových pařezech napočítal až 163 letokruhů. Domnívám se tedy, že největší zdejší dožívající smrkové kolosy svůj život začínaly kolem roku 1831 a dnes jim je řádově 190 let.

Když si položíme otázku, jak dvousetleté smrky nebo i výrazně starší listnaté stromy přežily až do dnešních časů všechny kalamity a zásahy člověka, odpovědí nám bude nejspíš kombinace vhodné lokality výskytu a vhodného načasování jejich zrození do správné doby s ohledem na okolní vegetaci.

Smrk se například musel narodit tak, aby měl poblíž prameniště, které mu dalo náskok nad svými soky v okolí. Tím si ho všiml člověk při prvním obmýtí, kdy neměl chuť jej kácet, neboť by ho to stálo mnoho sil. Mezitím musel smrk díky své poloze v hlubším údolí odolat vichřici v roce 1870, díky dostatečnému zdroji vody utopil v pryskyřici i kůrovce ve 20. letech 20. století, aby opět odolal vichřici v roce 1941. Za socialismu musel mít štěstí na shovívavého lesního hospodáře, který jeho majestátnost toleroval a nechtěl být na jeho úkor úderníkem. Právě nyní takoví smrkoví velikáni svádí další boj s kůrovcem.

Obdobně jedle musela být v kritických okamžicích kryta okolním porostem, nesměla být u cest a musela chvíli zůstat utajena. Jako vejstavek musela na pár desetiletí odolat větrům a námraze, aby jí pak na čas opět pohltil a částečně ukryl monokulturní les. Ten teď zase kvůli kalamitě ustupuje a odhaluje jedlové královny v celé kráse, snad to opět přečkají a při té příležitosti zvládnou zasít množství svých následovnic.

Brdské buky jako typičtí představitelé hlubokých lesů pocukrovaných loňským listím a bochánky mechu v nedozírných kamenných mořích měly pro svou dlouhověkost zpravidla velmi nenápadný a přikrčený zrod. Dlouho ve stínu svých statných otců čekaly a zakrsle sílily, až se jim otevře pádem tatínka modré nebe, aby se pak utkaly o získané světlo v dalších pár desetiletích se svými konkurenty. Muselo to být v hůře dostupných spíše svahovitých lokalitách, aby je člověk nevyměnil za průmyslovější smrky.

Méně zastoupené javory kleny nebo jasany ztepilé to měly ještě daleko složitější. Dávka jejich štěstí, aby se dožily dnešních dob, musela být vskutku enormní. Proto tyto v Brdech vzácnější dřeviny nacházíme zpravidla podle cest a v lidských sídlech, jedinců žijících ve volném lese je pomálu.

 

 

Ohrožení a ochrana stromů

Na stromy číhá celá řada nebezpečí.  Když už si vybojuje místo na světě mezi konkurenty, a i člověk mu dál v životě přeje, jeho výška nebo expozice může být i jeho zkázou. Musí odolat vichřicím (na hřebenech), bleskům (na svazích), kroupám (za městy), těžkému sněhu, námraze (na okrajích porostů), ale i suchu (odvodněné a skalnaté pozice), parazitům, houbám, lišejníkům a podobně. Nenechaví lidé mohou strom také poškodit, všelijakými vrypy do kůry, nešetrným umístěním všelijakých cedulí nebo nejrůznějšími ploty a dráty, které do stromu zarostou (viděl jsem ve stromě zarostlý i dělostřelecký granát). K újmě mohou přijít zejména jedinci u cest a vyvážecích linek manipulací dřevní hmoty. Stromům nepomáhá ani sešlapání půdy v jejich okolí častější návštěvností (zkusme se kochat velikány z rozumné vzdálenosti několika metrů a umisťovat kešky jinam).

Žádný obrázek

Na druhou stranu se člověk o stromy, když chce, umí poměrně dobře postarat a prodloužit mu tak život o mnoho let. Na opečovávaných stromech jsou vidět ochranné zásahy v podobě seřezání nestabilních větví, vyčištění koruny od suchých větví, svázání větví proti rozlomení, zalepení nebo zastřešení (dříve často zabetonování) otevřených ran kmene nebo významných větví nebo prostě jen oplocení.

Péče o stromové velikány je vidět v případě významných stromů nebo velkých stromů v intravilánu obcí. Obdobná péče se nedostává neznámým stromům v úkrytu lesa.

Ochranná opatření směřují zejména k tomu, aby strom nezačal vyhnívat a aby strom nenapadly dřevokazné houby, lidově choroše. Životní pouť se pak u takového exempláře může rapidně zkrátit, třeba jen na několik let. Dalo by se o dřevo napadajících houbách dlouze psát, tak snad v nějakém dalším článku. Jedním z nejběžnějších chorošů v našich lesích jsou troudnatci. Podle jejich životní fáze a podoby lze usuzovat, jak dlouho bude ještě strom stát, případně jsou pak zpětným ukazatelem, jak stará jsou stojící či ležící torza.

 

 
   Průzkum 2021 + podklady průzkumu

Primárně jsem vycházel ze svých poznámek a tabulek z dřívějších let. Od roku 1993 jsem zaznamenával v době analogových fotoaparátů, neexistence mobilních telefonů a bez zpřesněné družicové navigace pro civilní účely větší stromy, které jsem při toulkách skrz Brdy potkal. Velikány jsem evidoval co se týče jejich polohy prakticky odhadem, zpětným dohledáním v mapách, neboť jsem se pohyboval zásadně bez mapy. Uváděl jsem nadmořskou výšku, vrch, na jehož svahu se exemplář nacházel, a od vrchu pak azimut s přesností na celé stupně. Částečně jsem tuto svoji databázi ilustroval i v článku příbramského Podbrdska v roce 2000.

Dalším podkladem mi byla prostřednictvím Jindřicha Pracha poskytnutá databáze stromů VLS Hořovice. Databáze je však poměrně stará a neaktualizovaná, u velikánů chybí rok, k němuž se data vztahují. Podle obsahu již nežijících stromů odhaduji uzávěrku na rok 1997. Lokalizace exemplářů byla provedena pravděpodobně rovněž odhadem, zákresem do lesnické mapy (avšak menšího měřítka) s uvedením parcelního čísla. U jedinců, které jsem neznal, bylo hledání obvykle náročnější. Pozitivně hodnotím to, že soupis VLS obsahoval téměř výhradně velké jedince.

Žádný obrázek

Velkou pomocí mi byl seznam památných stromů dostupný na internetu, z něhož jsem dohledal v okolních obcích množství dubů a lip. Díky WGS souřadnicím a zákresu těchto pamětníků starých časů na mapy.cz nebyl problém v hledání. Potíže nastaly spíše s dostupností exemplářů v soukromých zahradách nebo jiných zvláštně exponovaných místech. Zbytečné hledání jsem neabsolvoval tam, kde šlo evidentně již o stromy odumřelé nebo o dožívající torza bez korun. Marnou cestu jsem nevážil ani tam, kde šlo prokazatelně o stromy menšího vzrůstu (objemu, obvodu) nebo o násobné kmeny. Bohužel jsem to občas zjistil až na místě. K památným stromům se sice udává měřený obvod a občas i další údaje, ale podobně jako v databázi VLS chybí obvykle rok posledního záznamu.

Pomocným podkladem mi byla dále databáze stromů AOPK, kam přispívali v posledních letech pracovníci CHKO i laická veřejnost. Podle toho byly její údaje použitelné. Obsahem jsou i menší exempláře, mnou naměřené hodnoty se několikrát velmi lišily, častým obsahem databáze jsou vícekmeny bez uvedení tohoto faktu a podobně. Na druhou stranu zveřejněná data obsahovala kromě polohy v iteraktivní turistické mapě také datum pořízení dat včetně dostupných fotografií.

Posledním velmi širokým zdrojem dat mi byli brďáci a známí, kteří o mé úchylce dobře vědí a kteří mi poskytli cenné rady a tipy, povětšinou úspěšně. Alespoň tímto bych jim chtěl poděkovat.

 

 

Metodika

Namísto nějakého vzletného popisování Vám vypovím, jak jsem například navštívil lípu malolistou ve Lštěni u Hostomic. K této lípě jsem se dostal prostřednictvím rešerše památných stromů. Zaparkoval jsem v den své dovolené asi 100 m od lípy, nádherně foukalo a místy sněžilo. Na obhajobu používání svého auta uvádím, že jsem se snažil minimalizovat ujeté kilometry. Po lesích Brd jsem jinak chodil samozřejmě pěšky.
   Už letmým pohledem jsem zjistil, že mne cestou na pastvinu za lípou bude čekat překážková dráha několika elektrických ohradníků a že mne z otevřených vrat blízkého statku pozoruje tázavě sedlák, který se právě chystá vypustit koně na pastvu. Na nic jsem nečekal a pustil jsem se do již mnohokrát absolvovaného rituálu. Tento měl číslo 110.

Žádný obrázek


   První kritický pohled na strom. Je to jednokmen, hodně zmlazený u paty stromu kolem, špatně se tam poleze. První větvení je ve 3 metrech na 3 významné větve a větve neovlivňují významně obvod stromu. Svinovací třímetr z pravé horní kapsy bundy beru do ruky a hledám specifický výčnělek v prsní výšce stromu. Hledám výšku nejužšího hrdla kmene stromu a zároveň se vyhýbám boulím a vychlíplé kůře. Nic specifického nenacházím, mezi rozbrázděnou kůru tedy vkládám malou větvičku, od níž začínám měřit. Skáču přes kořeny, jednou rukou přidržuji metr, druhou odháním dotěrné lipové zmlazení. Třímetr došel. Na 300 cm nechávám prst a pokouším se svinout metr, zde to jde o poznání hůře, než jinde. Doměřuji ještě dalších 53 cm. Necelý poslední cm již nepočítám. Vzhledem ke zdejší obtížnosti a k pocitu dobře odvedené práce už měření neopakuji, tím spíše, že mne přišla navštívit nějaká kobyla. Jinde, kde to lze snáze, provádím měření zpravidla dvě nebo i tři.
   Aktivuji chytrý telefon uložený do této chvíle v pravé dolní kapse, zapínám aplikaci mapy.cz, čekám chvilku na upřesnění polohy, a pak vkládám nový bod jako dub 353. Přepínám na fotoaparát, vypotácím se z mladého obrostu do zatím koňmi neobsazeného výběhu, fotím z blízka kmen a kořeny. Pak uprostřed pastviny, když už opodál běhají koně a sedlák je ve vratech evidentně nervózní, fotím korunu, a pak jdu ještě o kus dál od stromu a fotím celý. Tam se zastavuji, z batohu vytahuji skládací metr. Složím ho a v natažené levé ruce jej držím svisle, mírně s ním mihotám, abych tím kontroloval svislost i z kolmého směru, kam nevidím. Horní nulu skládacího metru ztotožňuji s pohledem na vrchol stromu a levou rukou na metru ručkuji po prstech nahoru nebo dolů, až mám horní okraj prstů levé ruky totožný s pohledem na patu stromu. Odečtu 50 cm. Uklidím metr. Položím batoh, vyndám z něho padesátimetrové pásmo, nulu přivážu za popruh batohu (později jsem měl již pásmo přivázané neustále) a ten zatěžkán svačinou nechávám ležet na mokré pastvině a rozvíjeje pásmo odcházím k lípě. U lípy pásmo napnu, odhadnu redukci na vodorovnou délku a tužkou na papírek v levé dolní kapse zapíšu svislých 50 cm a 24 m délky (do záhlaví poznamenám dub 353). Tyto údaje se pak budou hodit pro výpočet výšky stromu, když znám délku mezi mým okem a svislým skládacím metrem.
   Stojím u stromu a než začnu balit pásmo a naposled strom opustím, zapíšu si všechny údaje: mech (tento strom je bez mechu), lišejníky (zde nejsou), houby (také ne, zato tento strom měl vysoko ve větvích jeden bal jmelí), hnilobu (také ne), dutiny (také ne), případná poškození a tvar kmene, ochranné zásahy (ořezání, svázání dráty, stříšky, betonování... tento strom je toho prost), procento suchých větví (napsal jsem si 5%), procento celkového zdraví (napsal jsem si 100%), popis okolí (zapsal jsem si pastvinu a soliter), ohrožení (zde jsem žádné nenašel) a na závěr jsem přidal zdejší specifikum díky obklíčení stromu oplocenou pastvinou, že strom mocně zmlazuje u své paty. To už jsem byl propalován očima sedláka, a tak jsem urchleně smotal svých 24 metrů rozvinutého pásma (jinde by to trvalo déle i kvůli větší výšce stromů) a u batohu, do něhož jsem pásmo zpět vložil, jsem z levé horní kapsy vyndal digitální výškoměr se sklonoměrem (děkuji sousedovi za jeho zapůjčení), ze kterého jsem si zaznamenal po zadání délky ke stromu a po zacílení na patu a na vrchol stromu jeho výšku, 19 metrů. Výškoměr jsem do kapsy zpět uklidil a pastvinu jsem opustil do jiného elektricky ohrazeného prostoru ve chvíli, kdy mocně přicválali dva koně.
   Dnes je to šestý navštívený strom, pátý měřený. Ještě jich dnes navštívím sedm, ale změřím nakonec jen pět. Vyřazuji vícekmeny nebo stromy, jejichž větvení je příliš nízko a evidentně významně ovlivňuje naměřený obvod. Pochopitelně neměřím stromy odumřelé nebo neperspektivní torza. Do databáze přidávám všechny listnáče nad 350 cm v obvodu kromě javorů klenů a jasanů, kterých je relativně málo, zvláště v lesním prostředí. Těm jsem dal limit 300 cm stejně jako skoro všem jehličnanům. Výjimkou je borovice s limitem 200 cm. A pak bříza a vrba, u nichž jsem evidoval pro zajímavost jen největší zjištěný kus. U velké části exemplářů, u nichž obvod těsně nevyhověl limitu, ale nad nimiž jsem se zamyslel tak, že jsem je změřil (např. smrk 297 cm), jsem alespoň zaznamenal jejich polohu.
   Mnohdy jsem se za vichru skoro modlil, abych už byl od toho listnáče pryč, neboť jsem si nebyl jist, kdy na mne z výšky přiletí kus ledu nebo rovnou celá větev. U některých asymetricky rostlých a zváště nahnilých a dutých stromů jsem přemýšlel, jestli bych vystihl úhybným manévrem směr, kam by se strom hodlal poroučet. Zvláštní kapitolou by mohlo být překonávání bažin, vodních toků, oplocenek, měření pásmem přes nejrůznější překážky, probouzení telefonu ve sněhové bouři, ostružiny, růže, hledání výhledu na strom v hustém porostu za účelem změření jeho výšky, míra 315 cm na přetaženém třímetrovém měřidle, mokrý papír a na kost zmrzlé prsty.
   Asi tušíte, že večer po plodné výpravě následovalo plnění tabulky, zařazení fotek a jednocení záznamové řady vlastních bodů na mapy.cz. Takovému dni pochopitelně musel předcházet i plán, často i s časovým itinerářem. Na širokém stole jsem měl rozložené po dva měsíce své pracovní mapy Brd s žetony, které s plynoucím časem spíše ubývaly. Občas se na mapách objevily zase nové za stromy, s nimiž se při posledních itinerářích nepočítalo a které vypadly z pečlivějšího studia podkladů nebo z nějakých nových informací.

 

Vyřazené stromy

Než se pustíme do výčtu jednotlivých exemplářů (řazené sestupně dle teoretického objemu dřevní hmoty), zkusím zdůvodnit, proč se mezi nimi neobjevují i třeba velmi dobře známé a řeklo by se slavné brdské stromy. Ponechal jsem totiž stranou všechna dožívající torza jako třeba klen u kostela v Mrtníce nebo lípu u fary ve Strašicích. U nich nelze očekávat, že by měly dlouhého trvání a že by se mohl někdo ještě kochat krásou jejich zelené koruny. Neřešil jsem ovocné stromy, ty jsou předmětem jiného článku.

Žádný obrázekŽádný obrázek

 Břízy jsou takovým výplňovým rychle rostoucím stromem, který se vtroušením míchá do většiny porostů nebo obsazuje celé plochy jako pionýrská dřevina. V Brdech to jsou zejména bývalá cvičiště a dopadové plochy nebo jejich části. Největší mně známé břízy co do tloušťky jsou západně od Teslínů s obvodem 225 cm, jihovýchodně od Pece s obvodem 220 cm, a pak na hrázi Hořejšího Padrťského rybníka s obvodem 212 cm. Vzhledem k nižšímu věku dožití bříz jsem je nijak více nedokumentoval.

Jeden z největších obvodů žijícího stromu jsem paradoxně naměřil na Hrachovišti vrbě, celých 540 cm. Není však v bůhvíjakém stavu a o jednokmeni lze do určité míry také pochybovat. Proto ji beru spíše jen jako raritu a vrbám se dále nevěnuji. 

Neobcházel a nehledal jsem výjimečné druhy stromů s velmi omezeným výskytem jako jilm horský, který se vyskytuje například pod Kloboučkem, nebo cypřišek lawsonův, jehož pár exemplářů najdete u loveckého zámečku Tři Trubky. Vyřadil jsem nepoctivé dvojkmeny a vícekmeny jako lípu na Purku v Mirošově nebo lípu Johanky z Rožmitálu, ale i dub dvoják na Přední Záběhlé či klen dvoják pod Kloboučkem. Těžko budeme totiž u těchto velikánů spravedlivě posuzovat a s jinými exempláři porovnávat obvod, objem nebo stáří. Asi je pochopitelné, proč jsem neměřil dožívající buk brána pod Třemšínem. Čákův dub na Jindřichově skále je bizarní kousek ctihodný stářím s obvodem jen 322 cm. Hraniční buk na Teslínech byl prakticky dvojákem, byť je stále jeho zbývající masa velmi působivá.

Žádný obrázek Žádný obrázek
Žádný obrázek Žádný obrázek

  Jedinou výjimku z těchto pravidel, která nechť je pozvánkou dále k jednotlivým stromům (maximálně 10 exemplářů od každého druhu), jsem učinil u dvojáku smrku u Padrťského potoka pod Kočkou nad mostem cesty Josefky. Byť oba kmeny těsně nemají limitních 300 cm, jedná se asi o nejspravedlivěji zařazený dvoják, posuďte sami.

Žádný obrázek

Smrk dvoják u Padrťského potoka

 

Oba bratři mají bez pár centimetrů obvod 300 cm (293 a 298 cm). Západní má výšku 50 m, východní o špičku kdysi přišel, nejspíš zaplatil daň jako soliter při námraze nebo těžkém sněhu. Jinak se těší dobrému zdraví. Pro měření obvodu je sedlo stromu dosti vysoko.

 

Na levém břehu potoka pár set metrů nad cestou Josefkou.

49.6876342N

13.7702653E

Za jeho nalezení vděčím Higimu.

 

S postupem času a s pokračujícím sbíráním dalších stromů jsem nucen od května 2022 vést i evidenci stromů těsně pod limit, jejichž množství pochopitelně přesahuje množství nadlimitních jedinců.

 

Buk lesní (Fagus sylvatica) je stromem, který Brdy obýval odpradávna. Jeho výskyt se soustředí do nadmořských výšek 500-800 metrů a souvisí s nižší intenzitou lesního hospodářství. Z velkých buků, které jsem prošel, jich celá pětina roste v lokalitě pod Kloboučkem. Zde je naopak lesní hospodářství intenzivní směrem k ochraně dožívajících velikánů. Vím o 54 bucích s obvodem nad 350 cm a o dalších 167 bucích s obvodem nad 300 cm.

Žádný obrázek

Buk pod Kloboučkem

  

Nynější král brdských buků s obvodem 478 cm a výškou 36 m. V oplocence dožívá ve společnosti dalších starých exemplářů. Od jihu zespodu vyhnívá v kmeni. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 32,7 m3. Ve stejné oplocence o kousek na sever stával dřívější král buků s obvodem 501 cm (1996).

Pod loukou pod Kloboučkem v oplocence.

49.7058978N

13.9205178E

Žádný obrázek

 Buk na Holém vrchu

 

I když na jeho kmeni roste mech, lišejník i rašeliník, odolává tento mohykán nepřízni živlů, když ho sousední porosty nechaly samotného. Buk s obvodem 407 cm a výškou 42 m. Z vizáže okolí je zřejmé, že tu stál kdysi hezký smíšený les.

 U cesty západně od jihobrdského Holého vrchu.

49.5678378N

13.8199825E

Žádný obrázek

 Buk v rezervaci Na skalách

 

Na spočinku uprostřed svahu a uprostřed rezervace Na skalách, mezi uhlířskými placy poblíž uhlířské cesty. Buk s 394 cm v obvodu a výškou 42 m trpí rozštěpem ve vidlici hlavního rozvětvení. 

 V centru jihobrdské rezervace Na skalách.

49.6039775N

13.7681025E

Žádný obrázek

 Buk pod Nahořovem

 

 Nedaleko asfaltky stojí buk obvodu 384 cm a výšky 43 m. Od severu drobně hnije. Roste v krásném listnatém porostu se zajímavou květenou kolem, např. lýkovcem, mařinkou, bažankou.

 Jižně od jihobrdského skaliska Nahořov.

49.5605200N

13.7672800E

Žádný obrázek

 Buk pod Kloboučkem

 

Pod Kloboučkem je mohutných stromů velká zásoba. V hůře schůdném kamenném moři roste buk s obvodem 384 cm a výškou 42 m. Těší se poměrně dobrému zdraví.

 Nad loukou ve svahu Kloboučku.

49.7062197N

13.9176972E

Žádný obrázek

 Buk nad Hrachovištěm

 

 Buk s obvodem 418 cm a výškou 35 m. V okolí je velké zmlazení. Od jihu v puklině hnije a je napadený houbami. U paty stromu houba lesklokorka.

 Jižně od Hrachoviště, pod svahem Berance, pod vrstevnicovou cestou.

49.7860975N

13.9034717E

Žádný obrázek  

 Buk na Krkavčině

 

 Buk s obvodem 410 cm a výškou 36 m jsem našel v prosinci 2023 na temeni Krkavčiny. Od severu je u paty stromu již vykotlán. Jinak je to dominantní strom na jižním okraji tamní listnaté enklávy ukrývající v sobě i krásné javory.

 

 Asi 200 m jižně od vrcholu Krkavčiny.

49.7625228N

13.8923908E


Žádný obrázek

 Buk pod Kloboučkem

 

Buk s obvodem 405 cm a výškou 36 m. Od západu je napaden hnilobou.

 V oplocence pod loukou pod Kloboučkem.

49.7063028N

13.9206458E

Žádný obrázek

 Buk pod Nahořovem

 

Buk s obvodem 374 cm a výškou 40 m. Roste v sousedství dalších velkých buků nedaleko asfaltky. Těší se dobrému zdraví.

 Jižně od jihobrdského skaliska Nahořov.

49.5604514N

13.7674353E

Žádný obrázek

 Buk pod hřebenem Hradce

 

Buk s obvodem 355 cm a výškou téměř 45 m jsem nalezl v listopadu 2022. Nejvyšší mně známý buk stojí u paty jižního svahu Hradce v řídkém vzrostlém listnatém lese. Trpí už hnilobou u paty stromu a také ve výšce má jednu velkou odlomenou větev.

 

 Jihovýchodní úpatí hřebenu Hradce (Hřebeny).

49.8204622N

14.1170319E


  

Dub je na vlastních Brdech poměrně vzácnou dřevinou s tím, že kromě dubu zimního (Quercus petraea) a letního (Quercus petraea) lze jen výjimečně najít dub červený (Quercus rubra). Daleko častěji potkáme dub na Hřebenech. Pomineme-li jeho výskyt u komunikací a v okolí samot, bude naše setkání s ním v hlubokém lese spíše výjimkou. Snad ještě více než buk mimo komunikace indikuje obtížněji hospodářsky obdělávaný les, však také často okupuje skalnaté polohy. Nevystupuje zpravidla nad 700 m n.m. Vím o 35 dubech s obvodem nad 350 cm a o dalších 87 dubech s obvodem nad 300 cm.

Žádný obrázek  

Dub v Mníšku

  

V květnu 2022 jsem našel krále brdských dubů letních s obvodem 534 cm a výškou 31 m. Roste u většinou suchého přítoku do rybníčku Pod Skalkou v Mníšku. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je necelých 35 m3.

 

 

Památný strom u rybníka Pod Skalkou.

49.8779789N

14.2614600E

Žádný obrázek  

Dub u Vlašky u Dobříše

  

V květnu 2022 jsem našel opravdu velkého jedince s obvodem 549 cm a výškou 27 m. Jeho zdravotní stav není kdovíjaký. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je necelých 33 m3.

 

 

 

Blízko cesty u paty severně orientovaného svahu.

49.7984619N

14.1648003E

Za informaci o něm vděčím Radce z Mníšku.

Žádný obrázek

Dub u rybníka Hejdov

  

Další král brdských dubů letních s obvodem 489 cm a výškou 28 m.  U paty kmene je již napaden houbami. Památný strom. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 26 m3.

Na vzdušném svahu hráze rybníka Hejdov u Rejkovic.

49.8090917N

13.9665411E

Žádný obrázek  

Dub pod hřebenem Hradce

   

Dub obvodem 454 cm a výškou přes 28 m jsem objevil v listopadu 2022. Jedinec v patě jihovýchodního svahu hřebene Hradec-Stožec mimo chráněné území. V okolí množství větších buků, dubů a jejich torz. O něco menší dub je o pár metrů výš.

 

Pod úpatní cestou.

49.8291844N

14.1269408E

Žádný obrázek  

Dub u Vacíkova

   

Dub obvodem 435 cm a výškou téměř 29 m jsem objevil v květnu 2024. Roste u aleje vedoucí k vacíkovskému zámečku, v jehož okolí je velké množstvívelkých dubů. Tento exemplář má bohužel u paty několikero hub, a tak je jeho osud již předurčen.

 

Směrem k zámečku je vlevo u silničky za odbočkou k lesní školce.

49.5473208N

13.8324836E

Žádný obrázek  

Dub ve Všenorech

  

Dub obvodem 427 cm a výškou 27 m jsem objevil v srpnu 2022. Jedinec v patě svahu sevřeného všenorského údolí pod kaplí sv. Jana Křtitele. 

 

 

Na žluté turistické značce.

49.9263986N

14.3023025E

Žádný obrázek  

Dub pod hřebenem Hradce

   

Dub obvodem 427 cm a výškou přes 27 m jsem objevil v listopadu 2022. Jedinec v patě jihovýchodního svahu hřebene Hradec-Stožec mimo chráněné území. V okolí množství větších buků, dubů a jejich torz. O něco větší dub je o pár metrů níž.

 

Pod úpatní cestou.

49.8294811N

14.1264753E

Žádný obrázek  

Dub u vacíkovské Chytavy

   

Dub obvodem 413 cm a výškou téměř 29 m jsem objevil v květnu 2024. Jedinec se pyšní přítomností provazovky na jeho severní části kmene. Roste u strouhy na starém dubovém lemu okraje lesa.

 

Jihovýchodně nedaleko samoty Chytava.

49.5523394N

13.8409728E

Žádný obrázek  

Dub na úpatí Točné (505 m)

  

Dalšího krále dubů s obvodem 375 cm a výškou úctyhodných 34 m jsem objevil v květnu 2022. Vitální dub na okraji olšiny má ve výšce zachycené suché torzo kmene smrku.

 

 

Nedaleko hranice panství Dobříš/Mníšek na jižním úpatí Točné.

49.8326586N

14.1992642E

Žádný obrázek  

Dub u Vacíkova

  

U vacíkovského zámečku jsem našel v květnu 2024 i jedince s obvodem 410 cm a výškou 28 m. Soliterní dub na okraji louky nad potokem se těší poměrně dobrému zdraví.

 

Severně od vacíkovského zámečku.

49.5508139N

13.8311236E

 

  

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) je na Brdech taktéž již spíše vzácnou dřevinou. Přesto je zřejmě četnější než dub. Je vtroušen do smíšených a listnatých enkláv jako Getsemanka či Nahořov, vyskytuje se i u bývalých obcí. Vím o 11 jasanech s obvodem nad 300 cm.

Žádný obrázek

Jasan pod Kloboučkem

  

Král brdských jasanů ztepilých v hustém listnatém zmlazení s obvodem 377 cm a výškou 40 m. Jeho metry ukazují na to, že pamatuje na podobně vysoké stromy ve svém okolí. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 23 m3.

Ve svahovité oplocence těsně nad vrstevnicovou cestou od louky ke studánce.

49.7081747N

13.9181075E

Žádný obrázek  

 Jasan u Voznice

 

 V červenci 2022 jsem obcházel milířiště a nedaleko Voznického potoka jsem našel jasan s obvodem 370 cm a výškou 32 m.

 

 

 V nivě Voznického potoka, na pravém břehu.

49.8245458N

14.1962097E

Žádný obrázek  

 Jasan v Kytíně

 

 V květnu 2022 jsem navštívil Kytín a zdejší kostel, u něhož se nachází udržovaný památný strom s obvodem 475 cm a výškou 19 m.

 

 

 U zdi někdejšího hřbitova.

49.8501064N

14.2179886E

Žádný obrázek

 Jasan na Padrti

 

 Osamělý mohykán s obvodem 374 cm a výškou 29 m. Na západní straně má do kmenu zarostlý kabel.

 V zatáčce v bývalé obci u silnice nad Padrťským potokem.

49.6683317N

13.7648667E

Žádný obrázek

 Jasan na Přední Záběhlé

 

V aleji starých stromů obvodem 358 cm a výškou 31 m jej snadno přehlédneme. Napaden houbami.

 

 V aleji u Přední Záběhlé, u odbočky ke Studánce.

49.6601736N

13.7802575E

Žádný obrázek

 Jasan na Hrachovišti

 

 Nejníže položený z velkých jasanů. Jeho obvod je 365 cm a výška 28 m.

 Východní okraj bývalé obce.

49.7902889N

13.9036328E

Žádný obrázek

 Jasan na Přední Záběhlé

 

 Dožívá v listnaté aleji s odlomenou významnou větví a s napadením hnilobou. Obvod má 359 cm a výšku 27 m.

 

 Na východním konci aleje.

49.6594489N

13.7840967E

Žádný obrázek

 Jasan na strašické Huti

 

Obvod stromu je 335 cm a výška 27 m. Vrůstá do drátěného oplocení.

 

 Za posledním domem směrem k Americe.

49.7203344N

13.7655147E

Žádný obrázek

 Jasan na Přední Záběhlé

 

V chráněné aleji velkých listnáčů. Naměříte obvod 321 cm a výšku 29 m.

Od odbočky z aleje ke Studánce dále k Padrti vpravo.

49.6602400N

13.7796083E

Žádný obrázek

 Jasan na Teslínech

 

V listnaté aleji na hřebeni. Obvod má 356 cm a výšku 23 m. Často okupován auty houbařů, běžkařů, turistů směrem k Padrťským rybníkům.

 Nedaleko autobusové zastávky ve směru na Rožmitál.

49.6224525N

13.7565836E


  

Javor je na Brdech přítomen ve formě javoru mléče (Fraxinus excelsior) a javoru horského, klenu (Acer pseudoplatanus). Obou druhů není v lesích mnoho. Nebýt aleje u Přední Záběhlé a dalších výskytů u cest a sídel, tak na tyto stromy skoro nenarazíme. Kleny jsou snad nejmechovatější stromy ze všech. Vím o 23 javorech s obvodem nad 300 cm a o dalších 11 javorech s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Javor klen na Hrachovišti

  

Král brdských javorů klenů jako památný strom v listnatém zmlazení s obvodem 515 cm a výškou 22 m. Značně vykotlaný, trpí hnilobou, na několika místech svázán. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 23 m3.

Jižně od Hrachoviště pod rozcestím asfaltek.

49.7878325N

13.9046047E

 

Žádný obrázek

 Javor mléč pod Kloboučkem

 

 V kamenitém svahu lehce vykotlaný a ukloněný král javorů mléčů s 328 cm v obvodu a výškou 43 m.

 Ve svahu Kloboučku v oplocence nad loukou.

49.7055283N

13.9173675E

Žádný obrázek

 Javor klen v Rožmitále

 

Uprostřed města v továrním areálu poblíž obchodního centra a říčky Vlčavy dosud žije jedinec, kterého bychom čekali spíše v nejzapadlejším lese. Strom má 433 cm v obvodu a 23 m výšky. Napaden houbou a hnilobou. Památný strom.

 Naproti Normě. Až budete taky přeskakovat oplocení, dělejte taky jako by nic.

49.6012628N

13.8741678E

Žádný obrázek

 Javor klen na Přední Záběhlé

 

V přednozáběhelské aleji je usazen i tento jedinec s obvodem 422 cm a výškou 24 m. Hniloba v sedle rozvětvení.

 Směrem k Padrti před odbočkou ke Studánce vlevo.

49.6597483N

13.7816042E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Kloboučkem

 

 Poblíž slavnějšího a památného stromu javoru klenu dvojáku a blízko největšího buku na Brdech stojí tento klen s obvodem 362 cm a výškou 33 m.

 V oplocence pod loukou.

49.7057108N

13.9204942E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Nahořovem

 

Od západu vykotlaný a ukloněný jedinec má obvod 322 cm a výšku 40 m. V okolí vzniká listnaté zmlazení odstraněním smrčiny.

 Jihovýchodní úpatí Nahořova.

49.5616706N

13.7676167E

Žádný obrázek

 Javor klen pod Kloboučkem

 

K jihu ukloněný, houbami a hnilobou napadený exemplář o obvodu 345 cm a výšce 34 m. Poblíž slavnějšího a památného stromu javoru klenu dvojáku a blízko největšího buku na Brdech.

 V oplocence pod loukou.

49.7060053N

13.9204333E

Žádný obrázek

 Javor klen na Přední Záběhlé

 

Lišejníky opředený jako většina zdejších stromů. Tráva mu roste v sedle rozvětvení. Napaden hnilobou. Jedinec s obvodem 404 cm a s výškou 23 m. Někdy se oprvadu těžce posuzuje, zda už nejde o dvoják.

 V aleji směrem na Padrť za odbočkou na Studánku vlevo.

49.6600633N

13.7793067E

Žádný obrázek

 Javor mléč pod Kloboučkem

 

 Poměrně zdravý jedinec o obvodu 322 cm a výšce 36 m. Nedaleko je největší třešeň ptačí na Brdech.

 Pod rozvalinami bývalé hájovny.

49.7081939N

13.9174422E

Žádný obrázek

 Javor klen u Teslínů

 

Mechem ověnčený exemplář u staré lesní cesty nedaleko státní silnice. V okolí devětsil bílý. Obvod 341 cm, výška 30 m.

 Východně od Teslínů, jižně od státní silnice.

49.6214128N

13.7624497E

 

 

Kaštan (jírovec maďal) (Aesculus hippocastanum) je na Brdech spíše okrajově a výjimečně. Koncentruje se do areálu obcí a samot. Také proto zde uvádím jen jediný exemplář nad 350 cm.

Žádný obrázek

Kaštan na Přední Záběhlé

  

Jediný velký brdský kaštan s obvodem 354 cm a výškou 19 m. Vykotlán ve větvích, soliter. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 10 m3.

Na hrázi rybníčku bývalého hospodářství.

49.6620067N

13.7784175E

 

 

 

  

 Lípa je v lesích Brd vzácností. Pochopitelně jsou jejím domovem obce. Ve většině případů by se dnešních dnů bez ochranných zásahů tyto stromy nedožily. Speciálně u lip je zřejmě nejtěžší rozhodování, který exemplář je ještě jednokmen a který vícekmen. Také se u nich pro rozmanité tvarování kmene asi nejobbtížněji měří obvod.Na Brdech se vyskytuje lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a malolistá (Tilia cordata). Vím o 12 lípách s obvodem nad 350 cm a o dalších 8 lípách s obvodem nad 300 cm.

Žádný obrázek

Lípa v Rožmitále

  

Královna brdských lip malolistých s obvodem 402 cm a výškou 37 m. Napadená houbou a hnilobou. Památný strom. Teoretický objem její dřevní hmoty je 24 m3.

U božích muk při vchodu do rožmitálského zámku od náměstí.

49.6019022N

13.8628008E

 

 

 

Žádný obrázek  

Lípa v Rožmitále

  

Mezi velkými stromy rožmitálského zámku se mi do září 2023 schovávala lípa s obvodem 375 cm a výškou 37 m.

 

 

Pod hrází Podzámeckého rybníka na břehu strouhy u hezkých javorů klenů.

49.6020494N

13.8616317E

Žádný obrázek

 Lípa v Obecnici

 

 S jednou stříškou a s několikerým svázáním větví se těší dobrému zdraví přerůstajíc věž kostela. V obvodu má 409 cm a je vysoká 25 m.

 U kostela ve středu obce.

49.7163758N

13.9467869E

Žádný obrázek

 Lípa v Dobřívě

 

 Ve výšce má svázané větve, obvod 396 cm a výšku 26 m. Kvůli ní jsou ustoupené ploty rodinných domků.

 U silnice směrem na Strašice.

49.7192922N

13.6975181E

Žádný obrázek

 Lípa ve Hvožďanech

 

 Lípa malolistá s obvodem 411 cm a výškou 22 m. Památný strom s jednou stříškou a svázanými větvemi.

 U schodů do kostela.

49.5273628N

13.8053131E

Žádný obrázek  

 Lípa u Vacíkova

 

 Lípu uprostřed pastviny nedaleko Vacíkova s obvodem 372 cm a výškou 27 m jsem našel a mezi krávy se odvážil v květnu 2024. Od jihu je mírně vykotlaná.

 

 Vlevo od silničky z Vacíkova na Chytavu.

49.5463589N

13.8377481E

 

Žádný obrázek

 Lípa pod Kloboučkem

 

Není snad druh stromu, který by pod obecnickým Kloboučkem neměl zastoupení mezi velikány. Zdejší lípa má obvod 362 cm a výšku 28 m. 

 V kamenném moři nad rozvalinami bývalé hájovny.

49.7074778N

13.9170622E

Žádný obrázek

 Lípa v Bohutíně

 

Lípa malolistá s obvodem 389 cm a výškou 22 m. Památný strom s ptačí budkou.

 Poblíž kostela u cesty od mlýna.

49.6544261N

13.9429553E

Žádný obrázek

 Lípa v Dominikálních Pasekách

 

 Lípa malolistá s obvodem 421 cm (největším na Brdech) a výškou 18 m. Památný strom napadený hnilobou a opatřený stříškami v sedlech rozvětvení.

 U božích muk (o něž se opírá) uprostřed obce.

49.7551700N

13.9981397E

Žádný obrázek

 Lípa v Míšově

 

 Lípa velkolistá s obvodem 390 cm a výškou 20 m. Památný strom.

 U bývalého hostince na míšovské "Berlovce".

49.6246117N

13.7274092E

 

  

 Ořešák vlašský (Juglans regia) je na Brdech velmi okrajově, nesvědčí mu zrovna inverzní a studené polohy, takže jej najdeme na teplejších nebo lokálně dobře exponovaných místech, spíše v nižších výškách pod 600 m.n.m. Uvádím zde jeden exemplář s obvodem nad 250 cm a úmyslně chybí souřadnice.

Žádný obrázek 

Ořešák v Brdech

  

Ořešák vlašský objevený v říjnu 2023 s obvodem 291 cm a výškou 21 m. Stojí u cesty a je mírně nakloněn k jihovýchodu. Potenciálně doupný. Mírně ohrožen lidskou činností.

 

Na okraji lesního porostu.


 

 

 

  

 Topol černý (Populus nigra) nalezneme u vodních toků nebo méně typicky u cest. Do hlubokých lesů a nad 650 m n.n. topol černý nevstupuje. Vím o 10 topolech s obvodem nad 350 cm a o dalších 9 topolech nad 300 cm.

Žádný obrázek  

Topol u Kazína

  

Strom mnoha nej objevený v březnu 2022. Topol s největším mnou na Brdech a Hřebenech zaznamenaným obvodem 648 cm a výškou 24 m. Mohutný jedinec roste na pravém břehu Berounky pod Kazínem těsně pod úrovní 200 m n.m.. Je poměrně zdráv. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 40 m3, což je nejvíc ze všech mně známých stromů na Brdech a Hřebenech.

 

U pobřežní cesty přímo na břehu, kousek od zástavby.

49.9535386N

14.3347881E

Žádný obrázek

Topol u Rejkovic

  

Topol s obvodem 450 cm a výškou 40 m. Obvod byl měřen jako polovina násobená dvěma, neboť menší přisedlé dvojče nedovoluje celé proměření obvodu. Nejspíš by mohl mít obvod až kolem 480 cm. U paty napaden houbami.

Mezi odpadním náhonem a Litavkou.

49.8024492N

13.9716756E

 

 

 

Žádný obrázek

 Topol u Rejkovic

 

Z trojice velkých topolů u Litavky jde o ten nejvýše proti proudu Litavky. Obvod 418 cm a výška 42 m. Napaden houbami. V okolí podbílek šupinatý.

 Mezi odpadním náhonem a Litavkou.

49.8027481N

13.9713864E

Žádný obrázek

 Topol u Rejkovic

 

 Ze tří topolů u Litavky jde o ten nejníže položený u konce odpadního náhonu. Obvod 350 cm a výška 39 m.

  Mezi odpadním náhonem a Litavkou.

49.8030994N

13.9710586E

Žádný obrázek

 Topol u Vacíkova

 

 Ze skupiny několika větších kusů jde o exemplář s obvodem 406 cm a výškou 29 m.

 U silnice Vacíkov-Volenice.

49.5397022N

13.8468603E

Žádný obrázek

 Topol u Vacíkova

 

Z dvojice opravdu velkých topolů u silnice do Volenic ten menší s mírně poškozeným kmenem ve výšce, obvod 399 cm a výška 30 m.

 U silnice Vacíkov-Volenice.

49.5398244N

13.8465300E

Žádný obrázek

 Topol u Hořehled

 

 K jihu ukloněný exemplář s obvodem 366 cm a výškou 33 m. Lužní les s porosty sasanky, dymnivky a podbílku.

 U soutoku potoků Mítovského a Bradavy.

49.6071572N

13.6450003E

Žádný obrázek

 Topol u Jinec


Nejvýše proti proudu položený topol ze skupiny na levém břehu Litavky. V lednu 2023 jsem mu naměřil 368 cm v obvodu a 29 m výšky. V 7 metrech se větví.

 

 

 Přes Litavku naproti Budilovu mlýnu.

49.7963881N

13.9793247E

Žádný obrázek

 Topol na Zadní Záběhlé

 

Jako soliter v bývalé obci jsem jej našel v prosinci 2022, v obvodu má 364 cm a je vysoký 27 m. Kmen má však prasklý a je ohrožen hnilobou.

 

 Nedaleko nádržky, pod silnicí.

49.6738925N

13.7728414E

 

Žádný obrázek

 Topol u Hořehled

 

Menší z dvojice velkých topolů, napadený hnilobou. V obvodu má 360 cm a je vysoký 27 m.

 Za zdí mezi státní silnicí a Bradavou.

49.6073764N

13.6448097E

 

  

Borovice lesní (Pinus sylvestris) okupuje skalnatější, exponovanější a sušší pozice. Najdeme je vtroušené i v hustším smrkovém lese. Zpravidla nevystupují nad 750 m n.m., ale zase často dominují pod 500 m n.m. Na kamenných mořích, kde nemají velkou konkurenci v boji o světlo, nemají vysoký vzrůst. Naopak, když mají bojovat ve smrčině, umí se vytáhnout do výšky. Od prosince 2022 jsem zvýšil limit obvodu na 225 cm, takových a větších borovic znám 17. Mezi nimi figurují i borovice vejmutovky, které znám většinou jen ze zámečku v Roželově, a borovice černá z Borovna. Vím o dalších 25 borovicích s obvodem nad 200 cm. 

Žádný obrázek

 Borovice u Bílé Huti u Čenkova

 

V květnu 2021 jsem narazil na opravdovou královnu borovici lesní. S obvodem 305 cm a výškou 32 metrů se může zkoušet srovnávat s největší českou borovicí. Je ukloněná k východu v údolí V Zabitém. Objem její dřevní hmoty je teoreticky téměř 12 m3.

 

Mezi cestou a potokem.

49.7645667N

14.0138186E

 

Žádný obrázek

 Borovice u zámečku Roželov

 

V dubnu 2023 jsem našel velikou borovici vejmutovku. S obvodem 300 cm a výškou 31 metrů vévodí všem vejmutovkám v zámeckém parku nad Roželovem. Je ukloněná k jihu.

 

Jižně od zámečku.

49.5508400N

13.7862600E

Za nasměrování za vejmutovkami k Roželovu děkuji Petrovi Zuskovi.

Žádný obrázek

 Borovice pod Růžkem

  

V říjnu 2023 jsem našel samostatnou velikou borovici vejmutovku. Celkem nenápadná s obvodem 287 cm a výškou 32 metrů ukloněná k východu roste v prameništi východně od Růžku. Pozor, pár metrů od ní bydlí ve vykotlaném dubu sršni (vyzkoušeno).

 

Asi 15 m pod mechovou vlhkou cestou se smíšeném lese.

49.7394928N

13.8154539E


 

Žádný obrázek
 

 Borovice mezi Amerikou a Třemi Trubkami

 

V listopadu 2021 jsem si konečně všiml, že mezi listnatými holými korunami u samého břehu Padrťského potoka nedaleko asfaltky vysoko ční statná borovice. S obvodem 254 cm a výškou 39 m je další údolní borovicí.

 

 Na levém břehu potoka u asfaltky.

49.7100919N

13.7819219E

 

Žádný obrázek  

 Borovice u Černého potoka u Voznice

  

Královna borovic Hřebenů a nejvyšší mně známý exemplář, nalezen v červenci 2022. Má obvod 242 cm a výšku 40 m, dole lukovitě prohnutá, v 15 metrech se dělí na 2 kmeny. Mezi mohutnými smrky v plochém údolí musela hodně vysoko.

 

 

Severně od rozcestí tur. značek Voznice.

49.5813306N

13.7220139E

Žádný obrázek

 Borovice u zámečku Roželov

 

V dubnu 2023 jsem ulovil další borovici vejmutovku v trojčlenné skupině. Má obvod 235 cm a výšku 37 metrů. Kolem paty má namotaný drát.

 

Jižně od WC bývalého tábora.

49.5508933N

13.7853767E

Žádný obrázek  

Borovice pod Brdou

  

Borovice opatřená cedulí zákazu vstupu s obvodem 242 cm a výškou 32 m. mi zůstávala neznámá do července 2023, ačkoliv je jen několik metrů od průjezdné asfaltky. Na to, že jde o borovici, má dosti přímý kmen.

 

 

Vpravo u silnice Obecnice-Zaječov.

49.7259119N

13.8961314E

 

Žádný obrázek

Borovice na Fajmanových skalách

  

Královna jihobrdských borovic lesních s obvodem 243 cm a výškou 30 m. Ukloněná ale přímá v příkrém kamenitém svahu ve vysokém borůvčí.

Uprostřed rezervace, ve střední části svahu.

49.5813306N

13.7220139E

 

 

 

Žádný obrázek

 Borovice u zámečku Roželov

 

V dubnu 2023 jsem objevil také tuhle pokřivenou borovici vejmutovku v zámecké zahradě. Má obvod 234 cm a výšku 29 metrů. Vedle ní roste možná právě pro nás pro srovnání menší borovice lesní.

 

V zámeckém parku.

49.5501800N

13.7867319E

Žádný obrázek  

Borovice u cesty Josefky

  

V dubnu 2022 jsem si všiml, že u cesty Josefky roste borovice s obvodem 228 cm a výškou 30 m.

 

 

Nedaleko zámečku, severně u cesty Josefky.

49.7013794N

13.7904917E

 

  

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je stromem vysazovaným na Brdech od 80. let 19. století (dovoz z USA a Kanady). Největší jedinci se soustředí do několika lokalit (u zámečku Tři Trubky, na Břízkovci, u Gangloffova náhonu, u zámečku v Roželově, a pak osamělí mohykáni). Kůra jim neopadává, a tak mocně sílí do šířky. Ve výšce zaostávají za nejvyššími smrky jen o pár metrů. V areálu loveckého zámečku je zřejmě největší, leč nepřístupný, exemplář. Naopak asi nejkrásnější douglasková princezna s extrémně širokou korunou, obvodem 349 cm ale výškou pouhých 28 m, je v oboře na Skelné Huti nad Lázem. Vím o 40 douglaskách s obvodem nad 300 cm a o dalších 18 douglaskách s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Douglaska pod Gangloffovým náhonem

  

Královna normálně dostupných brdských douglasek s obvodem 354 cm a výškou 45 m. Napadena houbou v okolí mocně zmlazuje. Teoretický objem její dřevní hmoty je 22 m3.

Asi 120 m od silnice Buková-Přední Záběhlá.

49.6551372N

13.7954553E

 

 

 

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

Exemplář s obvodem 342 cm a výškou 47 m. Kmen tvarově mírně do luku.

 

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7037575N

13.7902883E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Gangloffovým náhonem

 

Exemplář s druhým největším zaznamenaným obvodem 353 cm, výškou 44 m. V okolí douglaskové zmlazení.

 Pod Gangloffovým náhonem.

49.6553767N

13.7957306E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Hořejšími Křemeny u Voznice

 

Ze skupinky douglasek ta nejmohutnější (na fotce vpravo). Neobvyklou výškou 49 m a obvodem 334 cm se řadí k těm nej. Za nalezení v červenci 2022 vděčím Petrovi Zuskovi (ještě, že tak nádherně koruny těchto douglasek ční nad okolní jehličnatý les).

 

 V povodí Černého potoka, západně od Hořejších Křemenů.

49.8314228N

14.1965586E

Žádný obrázek

 Douglaska pod Gangloffovým náhonem

 

Ve vysokém rozvolněném jehličnatém lese se nachází douglaska s obvodem 338 cm a výškou 46 m. Výška stromů je úměrná tomu, kolik jedinců v okolí mělo zájem o světlo, tady jich bylo evidentně více.

 Pod Gangloffovým náhonem.

49.6539281N

13.7979925E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

 Další exemplář ve skupině douglasek s obvodem 335 cm a výškou 45 m. Při měření obvodu tohoto stromu jsem zaznamenal přítomnost netopýrů pod odlupující se kůrou ve spodní části stromu.

  Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7037203N

13.7898297E

Žádný obrázek  

 Douglaska pod Hořejšími Křemeny u Voznice

 

Ze skupinky douglasek ta nejvyšší (na fotce vlevo). Výškou 50 m je nevyšší mně známou douglaskou. Obvod 318 cm ji řadí stále do popředí. Za nalezení v červenci 2022 vděčím Petrovi Zuskovi (ještě, že tak nádherně koruny těchto douglasek ční nad okolní jehličnatý les).

 

 V povodí Černého potoka, západně od Hořejších Křemenů.

49.8314286N

14.1965372E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

Exemplář s miniaturním dvojčetem neovlivňujícm měřený 330 cm obvod a už vůbec ne měřenou výšku 46 m. Vlajkový strom.

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7035983N

13.7900014E

Žádný obrázek

 Douglaska u loveckého zámečku Tři Trubky

 

 Jedinec s kmenem trochu do tvaru luku, s obvodem 328 cm a výškou 46 m.

 Jihozápadně u loveckého zámečku.

49.7042278N

13.7905922E

Žádný obrázek  

 Douglaska pod dobříšskou Kazatelnou

 

Největší ze skupiny vzrostlých douglasek na východním úpatí vrchu Kazatelna. Obvodem 348 cm a výškou 41 metrů je největší z mně známých douglasek na Hřebenech. Našel jsem ji v červenci 2022.

 

 

 U cesty z Dobříše na Stožec, před rozcestím Pod Obrázkem vlevo.

49.6532747N

13.7994117E

 

  

 Jedle bělokorá (Abies alba) má ráda svahy a jejich paty. I když na Brdech jedlové lesy nejsou, některé lokality jsou jedlí okupovány velmi sympaticky. Velké jedle poznáte většinou podle hodně široké koruny už od ploché špičky stromu na dálku. Pár velkých jedlí by se našlo i u Němých v povodí Rezervy, ale protože došlo k podstatnému rošíření oplocené nepřístupné oblasti, jedle ani jiné velké stromy přístupné nejsou. Údajně může dorůst až 65 metrů výšky, my se však spokojíme i s nižšími krasavicemi. Vím o 29 jedlích (včetně 2 nepřístupných) s obvodem nad 300 cm a o dalších 25 jedlích s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Jedle v Míšovských bucích

  

Královna brdských jedlí blížící se svým obvodem docela slušně k největší jedli republiky. Původně schovaná v nepříliš narušené starší smrčině, nyní odhalená těžbou kůrovce, se pyšní obvodem 410 cm a výškou 40 m. Její blízké okolí začíná být k její škodě přespříliš ušlapané. Teoretický objem její dřevní hmoty je 27 m3.

Jihovýchodní střed rezervace.

49.5966386N

13.7393311E

 

 

 

Žádný obrázek

 Jedle pod Okrouhlíkem

 

Druhá největší jedle svoji sokyni možná jednou doroste, neboť stojí ve vodou dostatečně zásobeném prameništi pod vrchem Okrouhlík. Její obvod je 392 cm a výška 41 m. U severní paty stromu vyrůstá malý bouček.

 Jižně od Kolvína, západně od skály Marie Terezie.

49.6535028N

13.7297653E

Žádný obrázek  

 Jedle u Tří Trubek

 

Na jednu ze dvou nejvyšších jedlí mi dal tip Jindřich Prach. V prosinci 2023 jsem ji zdokumentoval. U paty svahu Vrchů s vlajkovou korunou, výrazně lukovitě prohnutým kmenem a náklonem k jihu roste exemplář s obvodem 330 cm a výškou 47 m. Díky řídkému vzrostlému lesu byste ani netipli, že jde objemem o takovou krasavici.

 

 Za bývalou elektrárnou, za bývalou střelnicí na patě svahu.

49.7052558N

13.7930142E

 

Žádný obrázek

 Jedle pod Kloboučkem

 

I pod vrchem Klobouček mají velké jedle zastoupení. U paty jedle s obvodem 339 cm a výškou 43 m roste buk, v rozvolněném smíšeném lese.

Informace o tom, že jedle na jaře 2022 padla, nebyla pravdivá, padla jedle o něco více na západ s obvodem pod 300 cm.

 V západní části spodní oplocenky, u dnešní Bukové studánky.

49.7083064N

13.9200675E

 

Žádný obrázek  

 Jedle pod Paterákem

 

I uprostřed dnešních rozsáhlých kůrovcových holin lze najít majestátní jedli. V březnu 2024 jsem si všiml jedle s obvodem 333 cm a výškou 42 m. Jedle je skoro osamocena, snad odolá náporu větrů a mrazovým jevům.

 Těsně nad potokem mezi Paterákem a Kočkou.

49.6835175N

13.8047531E


Žádný obrázek

 Jedle pod Břízkovcem

 

U okraje hustšího smrkového lesa se ukrývá mohutný široký kmen, jehož větve ční vysoko nad okolní stromy. Jedle má obvod 339 cm a výšku 39 m. Opodál je o kousek menší sestřenice.

 Asi 400 m od křižovatky cest na Břízkovci.

49.6382861N

13.7330956E

Žádný obrázek

 Jedle na Třemšíně

 

 Exemplář v rozvolněném smíšeném vysokém lese s 330 cm v obvodu a 41 m výšky. S bílým nápisem 21.

 Poblíž cesty mezi Třemšínskou boudou a třemšínskou kaplí.

49.5670822N

13.7807439E

Žádný obrázek

 Jedle pod Fajmanovými skalami

 

V rezervaci Fajmanovy skály a Klenky lze najít ve smrčině pod patou strmějšího svahu exemplář s 331 cm v obvodu a s výškou 41 m. V okolí fragmenty velkých listnatých stromů nebo i další jehličnatí velikáni.

 V západní nižší části rezervace.

49.5829111N

13.7186450E

Žádný obrázek

 Jedle pod Kloboučkem

 

Jedna ze dvou nejvyšších brdských jedlí je pod vrchem Klobouček. Měří 310 cm v obvodu a 47 m co se výšky týče.

 Ve střední části spodní oplocenky.

49.7082889N

13.9211469E

Žádný obrázek

 Jedle u Teslínského kláštera

 

 Exemplář rostoucí ve starším smíšeném lese. Obvod je 326 cm a výška 40 m. Od jihovýchodu mírně vykotlaná. Dlouhé roky sdílí s blízkým bukem.

 V zátopě nejhořejšího suchého rybníka, na levém břehu, přímo u Zlatého potoka.

49.6396344N

13.7497303E

 

  

Modřín opadavý (Larix decidua) vytváří místy souvislé porosty, jinde je jen nenápadně vtroušen. Vyhýbá se vlhkým místům, nezalekne se skal a kamenných moří. Mohutné a dlouhé větve velkých exemplářů jsou ve výšce nad okolním porostem mocně rozmáchnuté. Vím o 6 modřínech s obvodem nad 300 cm a o dalších 24 modřínech s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Modřín na Písku

  

Král brdských modřínů s obvodem 325 cm a výškou 36 m. Roste v blízkosti starých důlních děl, pod shora prvním prudším svahem ve smrčině, z níž čouhají mohutné větve. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 15 m3.

Necelých 200 m jihozápadně od vrcholu.

49.7839461N

14.0339783E

 Za detailnější informace k jeho rychlejšímu nalezení děkuji Petrovi Zuskovi.

 

 

Žádný obrázek

 Modřín nad Míšovem

 

V prosinci 2022 jsem si všiml na pasece u cesty mezi Míšovem a Padrtí mohutnosti modřínu s 310 cm v obvodu a s výškou 38 m.

 U rozcestí pod Kuťkovskou loukou.

49.6322833N

13.7297764E

Žádný obrázek  

 Modřín na Pískovém vrchu

 

V řidším smrkovém lese jsem si v březnu 2023 všiml nápadně velkého jedince, modřínu s obvodem 314 cm a výškou 37 m. Kmen má prohnutý do luku, má dost suchých větví, ale docela prosperuje.

 

 

 Severní svah Pískového vrchu.

49.7584789N

13.8889628E

 

Žádný obrázek

 Modřín u Valdeka

 

Ve smíšeném lese kousek od silnice roste nenápadně exemplář s 307 cm v obvodu a s výškou 35 m.

 Vpravo od silnice od Valdeka k hájovně Na Hlíně.

49.7749197N

13.8965311E

Žádný obrázek

 Modřín u Hutí pod Třemšínem

 

 Exemplář poblíž potoka s obvodem 305 cm a výškou 35 m.

 Západně od Hutí, vpravo u silnice k bývalému táboru ČKD.

49.5922883N

13.7968619E

Žádný obrázek

 Modřín u Hutí pod Třemšínem

 

 O málo větší z dvojice velkých modřínů stojící přes silnici naproti bývalému táboru ČKD, těsně za silnici doprovázejícím potokem. V obvodu má 306 cm a na výšku měří 34 m.

 U bývalého tábora ČKD západně od Hutí.

49.5930047N

13.7940694E

 

  

Smrk ztepilý (Picea abies) je stále nejhojnější dřevinou, a i když to tak na kůrovcových holinách nevypadá, bude dominantní stále. Nejstarší a nejmohutnější jedinci stávají u pramenišť a vodních toků. Díky tomu i nyní většinou úspěšně odolávají náporu kůrovce. Protože rostou v údolích, bojují s konkurenty o světlo, čímž se vytahují až do padesátimetrových výšek, což je činí nejvyššími stromy Brd. Smrku vyhovuje chladno a vlhko. Proto trpí v suchých a teplých rocích, zvláště nyní po několika takových letech v obodobí let 2015-2019. Proto kůrovec... Vím o 43 smrcích s obvodem nad 300 cm a o dalších 49 smrcích s obvodem těsně pod 300 cm.

Žádný obrázek

Smrk pod Třemšínem

  

První král brdských smrků s obvodem 370 cm a výškou 47 m. V kořenech je od východu drobně vykotlaný. U prameniště, přesto je jeho boj s kůrovcem do budoucna velmi nejistý. Teoretický objem jeho dřevní hmoty je 25 m3.

U nejspodnější Salmovy serpentiny.

49.5669339N

13.7860217E

 

 

 

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Kůrovcem ohrožený velikán v patě svahu výše nad Padrťským potokem má obvod 354 cm a výšku 50 m. Spolu se svým sousedem jde pravděpodobně o nejvyšší brdské stromy.

 Pravý břeh Padrťského potoka pod cestou Josefkou.

49.6970506N

13.7856897E

Žádný obrázek

 Smrk nad Koukalkou

 

 Smrk, který má na kůře vyrytý nápis EMA má obvod 347 cm a výšku téměř 50 m. Kořeny dosáhnou k blízké mokřině, takže dobře prosperuje.

 Na pravém břehu Bradavy asi 300 m východně od Koukalky.

49.6147836N

13.7148619E

Žádný obrázek

 Smrk pod Kočkou

 

 Další z velkých smrků bojující s kůrovcem má obvod 334 cm a výšku necelých 50 m.

 U propustku, pár metrů od Josefky, u výraznější zatáčky.

49.6967517N

13.7855394E

Žádný obrázek

 Smrk v rezervaci Na skalách

 

 V květnu 2022 jsem v severozápadním výběžku rezervace Na skalách našel impozantního velikána. V rozvolněném smíšením lese ční do 44 metrové výšky jedinec s obvodem 355 cm. Odolal i pádům mohutných buků v okolí.

 

 Těsně za dohledností od asfaltky od Spálené boudy na Soudnou louku.

49.6064772N

13.7646967E

 

Žádný obrázek  

 Smrk pod Kokšínem

 

 V září 2021 jsem pod strmým jižním listnatým svahem s bylinným podrostem objevil dalšího velikána. Část kořenů smáčí v Bradavě, kmen má nahnutý na jih ke Kokšínu. Kmen s obvodem v prsní výšce 346 cm a výškou 45 m ční nad okolní listnatý porost.

 Na pravém břehu Bradavy v kaňonovitém údolí.

 

49.6176347N

13.6731339E

 

Žádný obrázek

 Smrk pod Malou Vískou

 

 Nejníže položený velký smrk bojující s kůrovcem, přitom je jen 15 m od potoka. V obvodu jeho kmen měří 342 cm a na výšku strom má 44 m.

 Na levém břehu Červeného potoka asi 600 m nad Neřežínem.

49.7794458N

13.8842272E

Žádný obrázek

 Smrk v rezervaci Getsemanka

 

 Poblíž okraje rezervace v zimě svítí do dálky jeho jehličí. Tento smrk s obvodem 344 cm a výškou 42 m zatím s kůrovcem nebojuje. Možná z důvodu malého množství smrků kolem, kdy ho rozlehlá listnatá enkláva vlastně brání.

 V jihozápadní části rezervace, poblíž průseku.

49.5925139N

13.7529681E

Žádný obrázek

 Smrk na Rezervě

 

 Exemplář stojící na štěrkové náplavě mezi potokem a vedlejším prameništěm s obvodem kmenu 337 cm a výškou 43 m.

 Na pravém břehu potoka Reserva, asi 200 m nad Němými.

49.7081697N

13.8263661E

Žádný obrázek

 Smrk u Červeného potoka

 

 V rozvolněném jehličnatém lese asi 50 m od potoka roste jedinec s obvodem kmenu 319 cm a výškou 48 m. Bojuje s kůrovcem, snad na vodu dosáhne snadno.

 

 Na levém břehu Červeného potoka, asi 500 m nad Neřežínem.

49.7709397N

13.8942358E

 

  

Shrnutí

Po výčtu nejzajímavějších stromů na Brdech (je jich spousta o něco menších neméně zajímavých, ale v zájmu konečnosti alespoň tohoto článku...) předkládám ještě tabulkové shrnutí:

Žádný obrázek
 

 

Odumřelé stromy

Žádný obrázek
Žádný obrázek

Člověk se rád vrací k velkým stromům. Snad z úcty k jejich stáří, k jejich věkovité moudrosti, možná proto, že neutečou. Poutníka velikán naplní sounáležitostí s lesem, s krajinou, s náladou, s tichem, s poznáním věčnosti i smrtelnosti zároveň. Takto jsem se rád vracel třeba k buku pod Kloboučkem, jemuž jsem ještě v roce 1995 naměřil v obvodu 501 cm, v roce 1997 jsem našel už jen pařez tohoto někdejšího krále buků. Smutné shledání bylo i v březnu 2008 se zlomeným tehdejším králem smrků o obvodu 376 cm (1999) u Červeného potoka (padl při vichřici Emma).

Než jsem se po letech znovu vydal systematičtěji za stromovými pradědečky a prababičkami, spoustu už jich nedožilo. Nenašel jsem již buk na západním úbočí Prahy ani buk jižně od skály Marie Terezie, z javoru klenu s obvodem 397 cm (2015) v aleji u Přední Záběhlé zbyl od září 2015 jen pařez (asi byl nebezpečný u komunikace), věkovité buky na Getsemance už tlejí vleže, jednoho z velkých smrků na západním břehu Padrťského rybníka už skolil kůrovec (zaplatil za blízkost odvodňovací strouhy), zažil jsem i další zklamání. Není třeba chodit ani moc daleko, však teslínský hraniční buk mezitím přišel o svou významnou část, taktéž buk brána doznal drastického poškození.

Ale nezoufejme, od dob 90. let 20. století se obraz lesů změnil a mění. Už dlouhá léta hromadně zmlazují jedle, holosečné hospodaření je minulostí (prakticky nejsou lidi na výsadbu a údržbu velkých pasek a oplocenek), i když nynější kůrovcová kalamita jej velmi připomíná. Avšak díky ní se objevují z hlouby lesa právě ti velcí a povstávají, aby nám připomněli, že jsou pořád zde a stále čekají, až jim dáme příležitost opanovat své okolí.

Pevně věřím, když vím, jaké krásné zdravé a mohutné jedince na Brdech máme, že je budou moci obdivovat i ti, co přijdou dlouho po nás. K tomu si můžeme ještě představit, že díky velkému rozsahu nynější kůrovcové katastrofy na Brdech, kdy není v lidských silách vše uměle zalesnit, bude velká část nových lesů, co povstanou, věkově i druhově o poznání různorodější než nynější rychle řídnoucí porosty.  Snad dojde konečně k rozvolnění po letech opakující se vlny a někdy kolem roku 2094 nepostihne brdský les další všeobecná kalamita kvůli monokulturnosti a stejnověkosti.

Bylo samozřejmě naivní si myslet, že v roce 2021 a později zaznamenaní a nově nalezení stromoví velikáni budou nesmrtelní. Níže budu se zármutkem zařazovat ty z věkovitých stromů, které z "top 10" sestoupí vlivem kalamity nebo lidskou rukou.

Prvním z nich se stal už v září 2021 jeden z největších smrků na Třemšíně.

Žádný obrázek  

+ Smrk pod Třemšínem +

Obvod 374 cm, výška 46 m, objem dřevní hmoty 25 m3 (2. 4. 2021).

Byl pokácen 10. 9. 2021 údajně z důvodu ohrožení sousedního 150 m3 objemného smrkového porostu, i když tento mohykán poměrně úspěšně s kůrovcem díky prameništi v jeho kořenech bojoval. Napočítal jsem 198 letokruhů, což odpovídá roku 1823 a což potvrzuje odhadovaná stáří takto velkých jedinců. Sám si nemyslím, že by byl pokácen kvůli kůrovci. Až půjdete někdy kolem, zastavte se a vzpomeňte.

 Západně od nejvyšší Salmovy serpentiny.

49.5672428N

13.7841444E

Žádný obrázek
 

 Ale stává se to i jiným velkým stromům, podobně jako třeba v zimě 2023/24 pár set metrů proti proudu Padrťského potoka nad Třítrubeckým zámečkem, kde byl pokácen okrajový smrk (obvod 310 cm, výška 43 m) spolu s přilehlou monokulturní smrčinou.

 

 

Anomálie

Během výprav za stromovými velikány, ale i v dřívějších dobách, jsem si všímal i všelijakých anomálií. Jde o přírodní nebo člověkem ovlivněné změny a odlišnosti oproti standardní vizáži jehličnanů a listnáčů.

Začneme-li shora, hned u špičky stromu nás u jehličnanů může upoutat čarověník, jakési zhuštění větvení. U listnáčů k tomu dochází zpravidla u nižších větví.

Pak se může jednat o nezvyklý růst kmene, který se někdy plazí po zemi, jindy je značně nakřivo nebo se nezvykle prohýbá do luku nebo do tvaru hokejky. Kmen umí kvalitně vyhnít, vznikne tak dutina. Jsou stromy, skrz které lze vidět, pod nimiž lze projít nebo do nichž se lze schovat.

Další odlišnost se vyskytuje čas od času u větví, které buď třeba téměř chybí nebo jich je naopak až nad míru hodně. Některé větve se umí i vracet zpátky do kmene nebo se vzájemně propojovat. Větve umí i zakořenit, dostanou-li k tomu příležitost. Na pláních Toku lze najít tvary podobné cirkusovým stanům složené z dědečků smrků uprostřed, které se okusem zvěře a kořeněním větví po krajích neustále rozrůstají.

Velkou variabilitu umí stromy předvádět i u kořenů, neboť je buď naše oko zcela postrádá nebo je můžeme stopovat dlouhé metry od kmene. Kořeny objímají kameny, sousední stromy nebo i jen vzduch, když jim hmota v okolí uhnije nebo proschne.

Vzájemné soužití i různých druhů stromů přináší někdy bizarní tvary. Ve snaze využít všechno světlo v lese nebo v touze po živinách či stabilitě jsme svědky zajímavých propletení. Když už je vzájemné blízké soužití nevyhnutelné, každý jedinec bojuje za přežití. Málokdy to dopadá tak, aby dospělé či věkovité stromy spolu žily v pospolitosti. Častěji v průběhu let to ten slabší nezvládne.

 

Prohlédněte si na závěr, trochu pro odlehčení, pestrost tvarů, možnosti a snad i fantazii matky Přírody na přiložených fotografiích.

Žádný obrázek
Žádný obrázek
Žádný obrázek

 Čarověník na smrku na Chocholaté skále. Tato anomálie pravděpodobně vzniká činností parazitujících organismů nebo mutací pupenů, které strom vybudí k mnohočetnému větvení a zahuštění.

Sbírání a úspěšné pěstování není snadné, každopádně čarověník nelze vypěstovat ze semínka.

Vyskytuje se vzácně na téměř všech druzích stromů.

 Výrůstek na kořeni smrku na Marásku. Z kořene nejspíš kdysi vyrůstal vedlejší kmen, který postupně objímala přibývající tkáň. Pak vedlejší kmínek uschnul? Byl zadušen touhle ochranou?

Zde po stržení kůry vlivem kůrovcové těžby.

 Dva mohutné kmeny buku s podporou pouze jednoho na Getsemance. Předpokládám, že to vzniklo složitou kořenovou strukturou na někdejším humózním podkladu. Po zetlení podkladu se kořeny mladého dvojáku ocitly na volném vzduchu, případně byly ještě poškozeny vnějším vlivem.

Odumření jedné poloviny kořenů vyřešil strom jako výpomoc bratra bratrovi.

 

 

Žádný obrázek Žádný obrázek Žádný obrázek

 Vzdušné kořeny vznikají tím, že pod stromem sesedne půda, na níž vyrostl, např., když jeho kořeny objímaly padlý trouchnivějící kmen nebo když dojde ke ztrátě vlhka v půdě. Tento smrk je poblíž Teslínů. Tyto kousky umí i modříny nebo olše.

 

 Mám pocit, že tento vějíř větví vznikl okusem zvěře, která má ve slinách látky podporující růst pupenů. Nejspíš k tomu došlo už před mnoha lety.

Exemplář od Nových Mitrovic.

 Na Skelné Huti nad Lázem se podařilo přežít větvi břízy, která byla na chvíli zatěžkána kmenem jiného stromu a přimáčknuta k zemi. Zakořenila, cizí kmen uhnil. Větev a bříza roste dál, je tak stabilnější.

 

 

Žádný obrázek Žádný obrázek Žádný obrázek
Žádný obrázek

 Buk na hřebeni jižních Brd mezi Getsemankou a Chynínskými buky, který stojí na třech nohách. Můžeme se asi jen dohadovat, zda tomuto tvaru dal vzniknout jev vzdušných kořenů, vykotlání hnilobou či něco jiného.

 

 Bříza východně od boudy Roubenky pod Hengstem. Boule nebo nádor nebo bujení na kmeni zde dosahuje obřích rozměrů. Poměrně běžný jev u buků a smrků, často i násobně na jednom jedinci.

 Kroucený kmen kousek od studánky Herpánka pod Kamennou.

Kroutit se umí asi všechny druhy stromů, když k tomu mají důvod. Tím bývá změna prostředí kolem, např. sesuv či nestabilita půdy, odstranění sousedních stromů či překážka, kterou už člověk stromu dávno odebral. Může to být ale i zalehnutí později zetlelým kmenem v útlém mládí stromu.

 Smrk s bleskem dávno hluboko rozříznutou kůrou pod Břízkovcem.

Zde je vidět, kolik smoly umí jedinec, který má přístup k vodě, vyprodukovat, aby se dostal ze zdánlivě smrtelného zranění.

 

 

Žádný obrázek Žádný obrázek Žádný obrázek
Žádný obrázek

 Dva kmeny borovice se spojují ve 4 m nad zemí do jednoho. Poraďte mi, neumím si to vysvětlit.

 

 Objímající se stromy na břehu Bradavy. Nestačí, že mají spletené kořeny, kterými se chrání před podemletím vodou, ještě se jistí větvemi.

 Zvláštní sebeobjímání u smrku východně od Chynína. Nevěřím, že to udělala příroda sama, to musel někdo zaplést.

 Soužití dvou nepříbuzných jedinců na Getsemance. Čím starší, tím těsněji. U lidí se tohle dost často nekoná.

 

 

Žádný obrázek
Žádný obrázek
Žádný obrázek

 Kořenění smrku na Toku. Podivný tvar původně pouze větve, která byla možná kdysi zavalena pod kmenem, což jí dalo možnost zakořenit a začít nový život pro celý zbytek stromu.

 Na Toku a ve vyšších či exponovanějších drsnějších polohách jinak smrky koření z dolních větví docela často a bez cizího přičinění.

Bříza na Bílé skále u Lázu se zakroucenou větví. Jak taková větev asi vznikne?

Dva bukoví bratranci a každý má jiný přístup ke způsobu větvení. Jeden zcela bez větví, druhý to kompenzuje. Komunikují kořeny?

Na Břízkovci.

 

 

Tento článek, fotografie a spousty dalších zde nezveřejněných dat poskytuji pro odbornější přepracování Petru Karlíkovi, který se možná zaslouží o to, že upravená verze vyjde v časopise Veronica. 

Výsledky poskytnu rovněž formou databáze velkých stromů AOPK, abych této instituci pomohl trochu nafouknout a zrevidovat dosavadní obsah informačního systému.

Databázi zašlu rovněž na VLS, abych tak výjimečným exemplářům pomohl snad snáze přežít další desetiletí.

Budu-li mít možnost, budu rád tento článek, třeba i s přispěním všímavých čtenářů, doplňovat o nové kusy. Neboť mi zcela jistě unikli jedinci, kteří by stáli za zveřejnění, byť mám několik tipů na správná místa ještě v rukávě. Znáte nějaká?

Zobrazení: 21521

Komentáře (0)

RSS feed komentářů

Přidat komentář


Powered by Azrul's Jom Comment for Joomla!
busy